Siječanj 2018

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljuje se POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Oglas za prijam u službu referenta za računovodstvo i javne prihode, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 27. prosinca 2017.

Natječaji

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA

Zbog izvođenja radova u sklopu projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“, u razdoblju od siječnja 2018. godine do veljače 2018. godine bit će otežano prometovanje dijelovima:

  • - Starobašćanske ulice (od križanja sa ulicom Buka do zadnje kuće prema plaži Punta de bij)
  • - Krčke ulice (od istočnog križanja sa ulicom Buka do križanja s Plavničkom ulicom)
  • - Kvarnerskom ulicom 

a za sav promet vozilima bit će zatvorene:

Obavijesti

PONOVLJENI NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme „Mesopusta 2018.“

Ponavlja se NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga  za vrijeme „Mesopusta 2018.“ Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ“ na adresu:  OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat
 

Natječaji

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017.godine.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

Proračun je opći akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave .
Temeljni propis kojim se uređuju proračunski procesi i odnosi između institucija unutar proračuna je Zakon o proračunu. Osnove za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova korisnika propisane su Zakonom o proračunu i drugim podzakonskim  propisima.

Dokumenti

Stranice