Prosinac 2021

MIKULJA VA PUNTU

03.12.2021.

Sv. Nikola dolazi!
U ponedjeljak, 6.prosinca, na dan sv.Nikole pokloni će dočekati djecu u školi, vrtiću i jaslicama!
U 16:00 sati na Buki, ispred crkvice sv. Nikole će se položiti vijenci u more uz blagoslov djece i pomoraca
U 17:00 sati održati će se Misa u Župnoj crkvi, a  u 17:30 sati sv.Nikola kreće u đir po Puntu i Staroj Baški

Obavijesti

Udruga pčelara " Kadulja" otok Krk

03.12.2021.

              Udruga pčelara " Kadulja" otok Krk obavještava da se dana 05. prosinca 2021. godine s početkom u 16,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13 održava
završna svečanost uručenja priznanja 6. Hrvatskog ocjenjivanja kvalitete meda od KADULJE.
              U programu manifestacije organizirano je predavanje za pčelare i građane pod nazivom  „Američka gnjiloća medonosne pčele i varooza – postoji li poveznica?

Obavijesti

MONODRAMA ZLATNA LOPATA

02.12.2021.

Kazalište Mergimtari predstavlja:
 

Monodrama Zlatna lopata

5. prosinca 2021. godine u 16:00 sati, kino dvorana grada Krka.

 

Organizatori:
Udruga albanske manjine otoka Krka
Udruga albanskih žena Primorsko-goransko županije
Vijeća albanske nacionalne manjine općine Baška i Omišalj.
Albansko dramsko društvo u HR Mergimtari

 

Nakon predstave podjelu poklona Sv.Nikole djeci i svečani domjenak sa albanskom gastronomijom.

Prilog: 
Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

02.12.2021.

Zadnja izmjena na stranici 02. prosinca 2021. godine objavom Odluke o odabiru - u prilogu.
Predmet nabave je usluga izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta (Punat i Stara Baška) sukladno skicama u privitku, a u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta prema stvarnom stanju na terenu sa upisom u katastarski plan, katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup montažnih kioska

02.12.2021.

Zadnja izmjena na stranici 02.prosinca 2021. godine objavom Odluke o izboru najbolje ponude - u prilogu.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Zaključka (KLASA:372-03/21-01/8, URBROJ:2142-02-02/1-21-6), općinski načelnik Općine Punat raspisuje
 
J A V N I  N A T J E Č A J za davanje u zakup montažnih kioska
 

Natječaji

Stranice