JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT

JUO
Jedinstveni upravni odjel Općine Punat ustrojen je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat, utvrđenih zakonom i Statutom Općine Punat te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Punat. Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Punat upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik. 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat utvrđuje se upravljanje i organizacija poslova, unutarnji ustroj, sistematizacija radnih mjesta, vrednovanje radnih mjesta i kriteriji za isplatu plaća službenika i namještenika te druga pitanja u vezi s organizacijom i djelovanjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.
Jedinstveni upravni odjel Općine Punat u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat utvrđenih zakonom i Statutom Općine Punat, te obavljanju poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Punat, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine Punat, u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada. U okviru svog djelovanja, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat je samostalan, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat sukladno zakonu i drugim propisima ustrojena su dva odsjeka, i to:

I. ODSJEK ZA FINANCIJE, DRUŠTVENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

II. ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE
 


Nataša Kleković, dipl.iur - pročelnica 

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI
+385 51 855-599
e-mail: natasa.klekovic@punat.hr


Biserka Lukić - administrativna tajnica
tel. +385 51 854-140
e-mail: biserka.lukic@punat.hr
e-mail 2: opcina@punat.hr

 


 

Osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa: