E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu - E-savjetovanje je zatvoreno

15.11.2018.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Planom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu Općine Punat, pod točkom 9. Plana predviđeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

Proračun jedinice lokalne samouprave jest akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu godinu u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo: Općinsko vijeće Općine Punat.do kraja tekuće godine za iduću proračunsku godinu.

U nastavku Vam donosimo prijedlog Proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za razdoblje 2020. - 2010. godine.

Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 15. prosinca 2018. godine.

Hvala na sudjelovanju!