NOVOSTI VEZANE UZ ISHOĐENJE AKATA GRADNJE KOJE IZDAJE JUO OPĆINE PUNAT

29.11.2018.
Obavijesti

Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 20/2017) propisao je u čl. 81. st. 1. da : "U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu investitora utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom", a st. 3. istog članka:"Javnopravno tijelo dužno je na zahtjev investitora utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva."
Nadalje, Zakon u čl. 82. st. 1. propisuje: "Javnopravno tijelo dužno je na zahtjev investitora izdati potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva."

Najavljujemo korisnicima - investitorima da će Jedinstveni odjel Općine Punat od 1. siječnja 2019. godine, na postupke pokrenute sukladno Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 153/2013, 20/2017) naplaćivati pristojbu u visini od 20,00 kn. Pristojba se plaća u taksenim markama koje se lijepe na obrasce koje je moguće preuzeti sa servisa Info servis za građane (vidi fotografiju).
Molimo Vas da koristite pripremljene obrasce!