E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnom doprinosu - E-savjetovanje je zatvoreno

11.01.2019.

Odredbom članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnom doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojednimim zonama, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa ne može biti viša od 10% prosječnih troškova građenja kubnog metra (m3) građevine u Republici Hrvatskoj. Zadnje pojedinačne troškove građenja kubnog metra donio je ministar nadležan za graditeljstvo i oni iznose 1.382,86 kn i objavljeni su u „Narodnim novinama“ br. 98/2018.
Zakon o komunalnom gospodarstvu stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno članku 130. Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Odluku o komunalnom doprinosu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, tj. do 4. veljače 2019. godine. 

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U nastavku Vam donosimo Prijedlog odluke te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.

Zadnja izmjena na stranici: 21. siječnja 2019. godine objavom Izvješća o provedenom savjetovanju.
Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. siječnja 2019. godine.

Hvala na sudjelovanju!