E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o najmu stanova/ E-savjetovanje je zaključeno

25.02.2019.

Člankom 51. Zakona o najmu stanova propisano je da su općine i gradovi dužni za svoje stanove propisati uvjete i mjerila za davanje u najam tih stanova, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona.  Općina Punat raspolaže s malo stanova, koje koriste zaštićeni najmoprimci. Za jedan stan stekla se mogućnost davanja u najam, a Općina nema akt kojim su propisani kriteriji i mjerila za davanje stana u najam.
Prijedlogom Odluke propisuju se uvjeti, kriteriji, postupak za davanje stanova u najam koji su u vlasništvu Općine Punat ili kojima gospodari Općina Punat te prava i obveze ugovornih strana.  
S obzirom na nepostojanje važeće odluke o davanju u najam stanova, a radi ispunjavanja zakonske obveze te ispravnog gospodarenja stanovima na području Općine Punat, predlaže se donošenje ove odluke.
Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U nastavku Vam donosimo Prijedlog odluke o najmu stanova te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju. Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, Ivani Svetec, savjetnici za imovinsko -pravne i opće poslove, ili putem elektronske pošte  na e-mail adresu ivana.svetec@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. ožujka 2019. godine.

Hvala na sudjelovanju!

Zadnja izmjena na stranici 22. ožujka 2019. objavom Izvješća o provedenom e-savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.