POZIV I OBAVIJEST O UVIDU U GEODETSKI ELABORAT

09.04.2019.
Obavijesti

Za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta u svrhu provedbe granice građevinskog područja (UPU 3 i UPU 4) određene važećim ili ranije važećim prostornim planom, k.č. 4792/2, 4793, 4794/1, 4794/7, 4794/8, 4803/1, 4803/2, 4803/7 k.o. Punat, izrađen je na zahtjev Općine Punat, geodetski elaborat.
Pozivaju se i obavještavaju nositelji prava na susjednim katastarskim česticama u knjižnom dijelu katastarskog operata i zemljišnoknjižnoj evidenciji, da ukoliko žele izvršiti detaljan uvid u izrađeni elaborat, isto mogu učiniti dana 17. travnja 2019. godine (SRIJEDA) u prostorijama Općine Punat, Novi put 2 od 10:00 do 11:00 sati.

DETALJI - U PRILOGU