Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stana u najam - Objava Liste reda prvenstva

10.07.2019.
Natječaji

Na temelju članka 29. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/19) općinski načelnik donio je Odluku o dodjeli stana u najam. Odluka je objavljena u prilogu:
 


Na temelju članka 23. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/19), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stanova u najam, općinski načelnik utvrdio je LISTU REDA PRVENSTVA za davanje stanova u najam. Lista je objavljena u prilogu:


Na temelju članka 19. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/19) općinski načelnik objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stana u najam. Pravo na dodjelu stana u najam imaju državljani Republike Hrvatske koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Punat neprekidno najmanje 5 godina do dana objave Javnog poziva, a nemaju riješeno stambeno pitanje.
Radi potpune informiranosti zainteresiranih osoba potrebno je posebno naglasiti da u trenutku raspisivanja Javnog poziva Općina Punat ima jedan slobodan stan za davanje u najam za jednočlanu ili dvočlanu obitelj. Objavljeno 7. svibnja 2019.
 

Zahtjev za dodjelu stana u najam podnosi se ISKLJUČIVO na obrascu dostupnom u prostorijama Općine Punat te na službenoj internet stranici (www.punat.hr.). Sastavni dio obrasca je i Izjava koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika te privola za prikupljanje osobnih podataka. 
Zahtjevi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Javni poziv za davanje stana u najam – NE OTVARATI» na adresu: OPĆINA PUNAT,  Novi put 2,  51521 Punat 
Zahtjevi se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 30 (trideseti) dan od dana objave Javnog poziva do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Javni poziv objavit će se dana 7. svibnja 2019. godine.
Zahtjevi koji pristignu nakon 15,00 sati 6. lipnja 2019. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima i isti će se odbaciti kao nepravodobni.

 
Detalji poziva, popratna dokumentacija i obrasci - U PRILOGU: