N A T J E Č A J za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2019./2020.

21.05.2019.
Natječaji

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/18) i Odluke općinskog načelnika (KLASA:604-01/19-01/01, URBROJ:2142-02-03/8-19-1 od 15. svibnja 2019. godine), raspisuje se N A T J E Č A J za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2019./2020.
Prijava na Natječaj podnosi se na OBRASCU (dostupnom u prostorijama Općine Punat te u prilogu) uz koji se prilaže dokumentacija navedena u točki IV. Natječaja. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom: „Natječaj za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij – NE OTVARATI“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. Krajnji rok za dostavu prijava je 5. lipnja 2019. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.
Tekst natječaja i obrazac Prijave - U PRILOGU: