Javni natječaj za zakup javnih površina

26.05.2019.
Natječaji

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/19) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA: 080-02/19-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-19-10 od 8. svibnja 2019. godine) raspisuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom
«NE OTVARATI- za natječaj javnih površina» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT.           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 10. lipnja 2019. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 26. svibnja 2019. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.

Tekst natječaja - U PRILOGU: