JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat

30.08.2019.
Natječaji

Na temelju članka 5. Sporazuma o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Područne škole Punat (KLASA:373-01/19-01/01, URBROJ:2142-02-02/1-19-1) i članka 5. Pravilnika o korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat (KLASA:373-01/19-01/01, URBROJ:2142-02-03/8-19-2), Jedinstveni upravni odjel Općine Punat raspisuje JAVNI  POZIV za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat.
Općina Punat poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 9. rujna 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine.
Javiti se mogu svi zainteresirani klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Punat.

Svi zainteresirani moraju podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane na propisanom obrascu kojeg se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Punat i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat. Klubovi i društva s više grupa (sekcija) trebaju predati zahtjev po grupama (kadeti, juniori, seniori, i sl.). Zahtjevi će se zaprimati tijekom cijele školske godine 2019./2020. Ispunjen i ovjeren Zahtjev možete dostaviti na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat uz naznaku: „ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE“ ili na e-mail adresu:  lana.orlic@punat.hr

Tekst javnog poziva i raspored za 2019./2020. godinu - U PRILOGU: