E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat - Savjetovanje zatvoreno

26.03.2021.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U prilogu Vam donosimo Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkirališnim prostorima i načinu parkiranja na području Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju. Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: anamarija.rimay@punat.hr ili opcina@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 24. ožujka 2021. godine.

Hvala na sudjelovanju!

Savjetovanje je zatvoreno 24. ožujka 2021. godine, izvješče o provedenom savjetovanju se nalazi u PRILOGU