E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu - Savjetovanje zatvoreno

11.05.2021.

I. Izmjenom i dopunom Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu mijenjaju se iznosi sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom te aktivnosti na koje će se sredstva utrošiti. Osim toga, dodana su određena sredstva na ML 4.1. i 4.8., sukladno zaprimljenim zahtjevima.
 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s prijedlogom I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
U prilogu Vam donosimo prijedlog I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju. Za sve dodatne upite možete se obratiti Lani Orlić, pisanim putem na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 10. svibnja 2021. godine.


 

VAŽNA NAPOMENA:
 
Objavljen je prijedlog I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu, što znači da je riječ o nacrtu općeg akta koji još nije stupio na snagu i ne može proizvoditi valjane pravne učinke, stoga će se svi eventualno pristigli zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja prije stupanja na snagu Plana odbaciti kao preuranjeni.

Hvala na sudjelovanju!

Savjetovanje je zatvoreno 11. svibnja 2021. godine, Izvješče o provedenom savjetovanju se nalazi u PRILOGU