E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete - Savjetovanje je zatvoreno

31.08.2021.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U prilogu Vam donosimo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju. Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: ivana.svetec@punat.hr ili opcina@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 01. listopada 2021. godine.

Savjetovanje je zatvoreno 04. listopada 2021. godine, Izvješče o provedenom savjetovanju se nalazi u PRILOGU

Hvala na sudjelovanju!