E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

04.10.2021.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 
U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Punat te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju. Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresupatricija.polonijo@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 04. studenog 2021. godine.

Savjetovanje je zatvoreno 05. studenog 2021. godine, Izvješče o provedenom savjetovanju se nalazi u PRILOGU