E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

16.05.2022.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Punat u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2022. godini te utvrđuje:
 
 - plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi,
 - plan prihoda i rashoda sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
 - popis djelatnosti utvrđenih Uredbom - Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru za koje se na području Općine Punat može izdati koncesijsko odobrenje,

 - mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti. 
 

I. Izmjenom i dopunom Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu mijenjaju se iznosi sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom te aktivnosti na koje će se sredstva utrošiti, sukladno I. Izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Punat za 2022. godinu. Osim toga, dopunjena su sredstva na ML 2. i 4.3. te je dodana ML 9a), sukladno zaprimljenim zahtjevima.
 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s prijedlogom I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
U prilogu donosimo prijedlog I. Izmjene i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-Savjetovanju. Za sve dodatne upite možete se obratiti Lani Orlić Brozić, pisanim putem na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 

Savjetovanje je otvoreno od 16. do 31. svibnja 2022. godine.
 

VAŽNA NAPOMENA:
 
Objavljen je prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu, što znači da je riječ o nacrtu općeg akta koji još nije stupio na snagu i ne može proizvoditi valjane pravne učinke, stoga će se svi eventualno pristigli zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja prije stupanja na snagu Plana odbaciti kao preuranjeni.