POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA KLUPA ZA JAVNE POVRŠINE

23.11.2022.
Natječaji

Predmet nabave je nabava klupa za javne površine, količina: 10 komada.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: NABAVA KLUPA ZA JAVNU POVRŠINU“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 28. studenog 2022.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.