Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN – Marina Punat i poslovne namjene K3 – Brodogradilište

21.12.2022.
Dokumenti

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br.  3/17) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 36/22 ), Općinski načelnik Općine Punat, dana 06. prosinca 2022. godine donosi
Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN – Marina Punat i poslovne namjene K3 – Brodogradilište Punat
Službene novine Primorsko-goranske županije broj 44/22