JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta - Poništenje natječaja

Natječaji

UPDATE 10. travnja 2017. godine!

Objavljuje se Odluka o poništenju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat, KLASA: 372-03/17-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-17-6 od  4. travnja 2017. godine

Odluka - u PRILOGU:

U "Novom listu" od 8. veljače 2017. godine, objavljena je Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Ponude koje pristignu 23. veljače 2017. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Sve pristigle ponude temeljem ovog natječaja otvorit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja dana 24. veljače 2017.godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat. 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zakup nekretnina po javnom natječaju – NE OTVARATI», na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat
Detalji u PRILOGU: