E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o javnim priznanjima Općine Punat - E-SAVJETOVANJE JE ZATVORENO

OSVJEŽENO 25. RUJNA 2017. GODINE

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o javnim priznanjima Općine Punat je zatvoreno.

U tijeku e-savjetovanja nisu zaprimljeni niti jedan prijedlog ili primjedba zainteresirane javnosti.
 

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Odlukom o javnim priznanjima Općine Punat utvrđuju se javna priznanja, način predlaganja kandidata te postupak dodjele javnih priznanja za područje Općine Punat.
U nastavku Vam donosimo prijedlog odluke te vas pozivamo na dostavu prijedloga kako je definirano u Obrascu sadržaja dokumenta za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću ( U PRILOGU).

Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom Obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju (U PRILOGU), poštom ili osobnom dostavom u Pisarnicu Općine Punat, Novi put 2 - suteren

Savjetovanje ostaje otvorenim do 24. rujna 2017. godine.

Hvala na sudjelovanju!