JAVNI POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske poziva sve muške osobe, hrvatske državljane rođene 2000. godine i starijih godišta koje do sada nisu uvedene u vojnu evidenciju da se jave u Područni odsjek za poslove obrane prema mjestu prebivališta radi uvođenja u vojnu evidenciju.
Uvođenje u vojnu evidenciju za osobe s prijavljenim prebivalištem na području Primorsko-goranske županije obavljat će se od 15. ožujka do 30. travnja 2018. godine. Sa sobom ponesite osobnu iskaznicu ili domovnicu.

Detaljnije u tekstu Javnog poziva u prilogu!

Prilog: 
Obavijesti

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat - PONOVNA JAVNA RASPRAVA

NOVO!
Temeljem članka 96. st. 3 Zakona o prostornom uređenju  objavljuje se ponovljena javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.
Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu III. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Punat provest će se u razdoblju od 20. ožujka do zaključno 3. travnja 2018. godine.
Tekst objave Ponovljene javne rasprave nalazi se u prilogu:

Zadnja izmjena na stranici: 11.03.2018. u 00:18 sati

Prostorno planiranje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

NOVO!

Objavljuje se Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini.
ODLUKA U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 14. ožujka 2018. u 09:03 sati
 

Natječaji

NEWSLETTERI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Objavljen je novi Newsletter službenika za informiranje koji obrađuje temu e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Zadnja izmjena na stranici 6. ožujka 2018. u 18:25


Kako bi vam olakšao snalaženje na web stranici Općine Punat, službenik za informiranje za vas periodično obrađuje teme korištenja raznih alata i aplikacija te mogućnosti koje stranica nudi.
 

Dokumenti

E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o zakupu javnih površina na području Općine Punat

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) i članka 56. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08, 25/09 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Punat, donosi Odluku o zakupu javnih površina. 

E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat

Člankom 5. stavak 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) određeno je da jedinice lokalne samouprave uređuju promet na svojem području tako da određuju parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja. 

E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnom redu Općine Punat

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 2. Prekršajnog zakona (“Narodne novine” br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 ) i članka 32. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije, broj  25/09, 35/09, 13/13 i 19/13), Općinsko vijeće Općine Punat donosi Odluku o komunalnom redu Općine Punat.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Uređenje okoliša zgrade osnovne škole u Puntu“

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Uređenje okoliša zgrade osnovne škole u Puntu“.
 

Dokumenti

Stranice