JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat

22.05.2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)  raspisuje se JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto REFERENT/ICA ZA PISARNICU I PISMOHRANU – 1 izvršitelj.

Natječaji

N A T J E Č A J za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2019./2020.

21.05.2019.

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/18) i Odluke općinskog načelnika (KLASA:604-01/19-01/01, URBROJ:2142-02-03/8-19-1 od 15. svibnja 2019. godine), raspisuje se N A T J E Č A J za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaji

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stana u najam

07.05.2019.

Na temelju članka 19. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/19) općinski načelnik objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stana u najam. Pravo na dodjelu stana u najam imaju državljani Republike Hrvatske koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Punat neprekidno najmanje 5 godina do dana objave Javnog poziva, a nemaju riješeno stambeno pitanje.
Radi potpune informiranosti zainteresiranih osoba potrebno je posebno naglasiti da u trenutku raspisivanja Javnog poziva Općina Punat ima jedan slobodan stan za davanje u najam za jednočlanu ili dvočlanu obitelj.
 

Natječaji

Izbori za članove u EU parlament iz Republike Hrvatske - OBAVIJEST BIRAČIMA

03.04.2019.

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 25. ožujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, broj 30/19 od 26. ožujka 2019.
Objava biračima Ministarstva uprave KLASA: 013-01/19-01/13; URBROJ: 515-07-02/1-19-2 od 26. ožujka 2019. godine, te Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije nalaze se u prilogu:

Obavijesti

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

28.02.2019.

Temeljem članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) - (dalje u tekstu: Uredba), Općina Punat daje OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA.

Tekst Obavijesti - U PRILOGU:

Dokumenti

Stranice