Ponovljeni poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu

Ponavlja se postupak prikupljanja ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: CENTRALNI TRG“
 

Natječaji

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat - JAVNA RASPRAVA

Uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat može se izvršiti za vrijeme trajanja JAVNE RASPRAVE od 19. do 26. veljače 2018. godine u prostoriji vijećnice ("Mala sala") svakoga dana osim nedjelje od 09:00 do 14:00 sati i na našoj web stranici.
Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga PPUOP.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga PPUOP održat će se za sve zainteresirane dana 22. veljače 2018. godine (ČETVRTAK) u zgradi Općine Punat (Narodni dom - Vela sala) s početkom u 18:00 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, ili dostaviti poštom na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, zaključno do 26. veljače 2018. godine. Prijedlozi, očitovanja, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Osvježeno 19. veljače 2018. godine u 08:43 sati.

Materijal za uvid - U PRILOGU

Prostorno planiranje

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 18. veljače 2018. godine. Ponude koje pristignu 5. ožujka 2018. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

NOVO!

Objavljuje se Odluka o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2018. godini.

Odluka - U PRILOGU:

OSVJEŽENO: 13. veljače 2018. godine u 08:55 sati
 

Natječaji

Obavijest o početku kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Iz Ministarstva poljoprivrede pristigla je obavijest  o početku kampanje za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti".

Obavijesti

PITANJA GRAĐANA PUTEM ONLINE FORME

Kako bi vam olakšao snalaženje na web stranici Općine Punat, službenik za informiranje za vas periodično obrađuje teme korištenja raznih alata i aplikacija te mogućnosti koje stranica nudi. U Newsletteru za veljaču 2018. godine, obrađena je tema postavljanja pitanja, davanja prijedloga ili pritužbi putem on-line forme na EUMISU - Infoservisu za građane.

Nadamo se da će vam pojašnjenja biti korisna.

Dokumenti

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje Natječaj  za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: REFERENT- PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
 

Natječaji

Stranice