E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Punat

27.03.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA NA ZGRADI JAVNE NAMJENE - POŠTA I KD ČRNIKA

27.03.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji krovišta na zgradi javne namjene- pošta i KD Črnika sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 1. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu

24.03.2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Punat u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2023. godini te utvrđuje:
 
-  plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi,
-   plan prihoda i rashoda sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
-   popis djelatnosti utvrđenih Uredbom - Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru za koje se na području Općine Punat može izdati koncesijsko odobrenje,

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

24.03.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
 

REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Natječaji

DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA

24.03.2023.

Općina Punat, OIB: 59398328383, na temelju članka 26. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16) donosi
 

Odluku o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva
 

Obavijesti

Okupljanje civilnih udruga otoka Krka: Svjetske krize doći će i na Krk - kako ih dočekati?!

15.03.2023.

Ako barem ovlaš pratite medije znate da se u svijetu događaju razne krize. Znanstvenici iz sustava UN-a naročito upozoravaju na dramatične posljedice djelovanja nekoliko kriza istovremeno, što će se sve češće događati. To zovu „Savršenom olujom“ – kada istovremeno djeluju klimatska kriza, gubitak bioraznolikosti i oskudica vode.
 

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

03.03.2023.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 4/17), članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

 

Natječaji

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU FUNKCIJU

02.03.2023.

Novi ciklus online tečaja za trudnice počinje u ponedjeljak 06. ožujka 2023. godine u 17:30 sati te će se održati putem aplikacije Skype.
 

Za prijave i  informacije javite se na broj mobitela: 099/251-8262 ili putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr
 

Raspored predavanja nalazi se u prilogu.

Obavijesti

Stranice