Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA UREĐENJE STANA

Objavljje se poziv na dostavu ponuda za uređenje stana u ulici R. Boškovića 40 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: UREĐENJE STANA“
 

Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto  REFERENT ZA PISARNICU I PISMOHRANU – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova (uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci) uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Natječaji

PONOVLJENI JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU TRAŽENE UVJETE

Na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18 i 18/18), Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta donosi i objavljuje LISTU podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. LISTA podnositelja - U PRILOGU:

Zadnja promjena na stranici: 13. srpnja 2018. u 14:15 sati.
 

Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - PONIŠTENJE OGLASA

Objavljuje se Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto referent za pisarnicu i pismohranu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat KLASA:112-03/18-01/1, URBROJ:2142-02-03/2-18-1 objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Općine Punat dana 11. lipnja 2018. godine. Odluka - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 11. srpnja 2018. u 07:20 sati.
 

Natječaji

53 milijuna kuna za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - RANG LISTA KANDIDATA

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prijam u službu vježbenika višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat – 1 izvršitelj/ca objavljuje Rang listu kandidata.
Rang lista - U PRILOGU:

Osvježeno 10. srpnja 2018. u 10:00 sati.
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje dopunskih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) - PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA

Sukladno članku 16. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 32/10 i 26/15) Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova utvrđuje i objavljuje PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE.

Prijedlog liste objavljuje se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i na njoj su skriveni svi podaci osim imena i prezimena kandidata i ukupnog broja bodova. Na Prijedlog liste, podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed, odnosno neuvrštavanje na listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga Liste na oglasnoj ploči Općine Punat. Prijedlog liste nalazi se - u prilogu:
Zadnja izmjena na stranici 6. srpnja 2018. u 12:15 sati.

Natječaji

OBAVIJEST O NOVOM STUDIJU - AGROTURIZAM

U nadolazećoj akademskoj godini 2018./2019. Veleučilište u Rijeci pokreće novi preddiplomski stručni studijski program Održivi agroturizam. Studijski program Održivi agroturizam deseti je preddiplomski trogodišnji stručni studij Veleučilišta u Rijeci, institucije koja već dvadeset godina uspješno obrazuje stručnjake različitih profila. Izvodit će se kao redoviti i izvanredni studij pri čemu se u prvoj godini njegova izvođenja planira upisati 45 studenata.

Prilog: 
Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina - terasa

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA - TERASA. Pravo podnošenja ponuda imaju isključivo fizičke i pravne osobe registrirane za ugostiteljsku djelatnost koji ugostiteljsku djelatnost obavljaju u poslovnom objektu udaljenom najviše 10 metara od lokacije. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine», na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT.           
 

Natječaji

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

Na temelju članka 6. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18 i 12/18) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA:080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-19 od 2. svibnja 2018. godine) raspisuje se
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT
           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju do 12,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno 29. lipnja 2018. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 21. lipnja 2018. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
Ponude koje pristignu 29. lipnja 2018. godine nakon 12,00 sati smatraju se zakašnjelima.

Tekst Ponovljenog javnog natječaja - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 20. lipnja 2018. u 14:42
 


 

Natječaji

Stranice