POZIV NA DOSTAVU PONUDA - PRUŽANJE GRAĐEVINSKIH TEHNIČKO POSLOVNIH USLUGA U 2024. GODINI

14.12.2023.
Natječaji

Predmet nabave je usluga pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2024. godini.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2

51521 Punat
 

„PONUDA: GRAĐEVINSKO TEHNIČKE POSLOVNE USLUGU U 2024. GODINI“
 

 
ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 19. prosinca 2023.godine (utorak), do 12:00 sati.