JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

18.02.2020.
Natječaji

Na temelju članka 6. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/19) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-19-10 od 8. svibnja 2019. godine, KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-19-15 od 19. lipnja 2019. godine i KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-19-39 od 10. prosinca 2019. godine) raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na lokaciji "Pod gušternu uz dječje igralište - uz šetnicu", dio z.č. 9136/1, određuje se 1 (jedno) mjesto za postavu kioska za prodaju autohtonih proizvoda, suveniri iz kućne radinosti, unikatnog nakita te drugih proizvoda od lokalnog, regionalnog i nacionalnog značaja sa početnom godišnjom zakupninom od 45.000,00 kn.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT
           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju do 12,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 5. ožujka 2020. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 19. veljače 2020. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
Ponude koje pristignu 5. ožujka 2020. godine nakon 12,00 sati smatraju se zakašnjelima.
Tekst natječaja - U PRILOGU: