Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

16.11.2020.
Natječaji

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: dio z.č. 746/3, pašnjak površine 20113 m2, upisane u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška (predmet prodaje je površina od 350 m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat) i ½ dijela  z.č. 2844, voćnjak površine 396 m2, upisana u zk.ul. 1803 k.o. Punat (predmet prodaje je površina od 198 m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat).
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2,  51521 Punat
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 15. studenog 2020. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 23. studenog 2020. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
 
Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 24. studenog 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat.
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
Tekst natječaja i geodetski situacijski nacrt - U PRILOGU: