POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLOČNIKA U DIJELU ULICE I.G.KOVAČIĆA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE

25.01.2021.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji pločnika u dijelu ulice I.G. Kovačića po sistemu "ključ u ruke", sukladno priloženoj dokumentaciji. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLOČNIKA U DIJELU ULICE I.G.KOVAČIĆA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"“
.  
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 1. veljače 2021. godine do 12:00 sati.
 
Detalji poziva - U PRILOGU:


Zadnja objava na web stranici: objava Odluke o odabiru, 4. veljače 2021. godine u 15:35