POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVOĐENJE POSLOVA DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

29.01.2021.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za provođenje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat sukladno priloženoj dokumentaciji. 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ZA PROVOĐENJE POSLOVA DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I DERATIZACIJE.
.  
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 3. veljače 2021. godine do 12:00 sati.
 
Detalji poziva - U PRILOGU:


Zadnja objava na web stranici 12. veljače 2021. godine objavom Odluke o odabiru