JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

30.04.2021.
Natječaji

Mijenjaju se nekretnina u vlasništvu Općine Punat:

  1. z.č. 2271/1, maslinik površine 38 m2, zk.ul. 3876 k.o. Punat
  2. z.č. 8915/2, put kod groblja, površine 21 m2, zk.ul. 3204 k.o. Punat

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zamjenu nekretnina po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 2. svibnja 2021. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 10. svibnja 2021. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
 
Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 11. svibnja 2021. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat.
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
Tekst natječaja i geodetski situacijski nacrt - U PRILOGU: