POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

13.01.2022.
Natječaji

Zadnja promjena na stranici 13. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru - građevinsko tehničke poslovne usluge koja se nalazi u PRILOGU. 
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat objavila je Poziv za dostavu ponuda.
Predmet nabave je usluga pružanja građevinsko tehničkih poslovnih usluga u 2022. godini.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: GRAĐEVINSKO TEHNIČKE POSLOVNE USLUGE U 2022. GODINI “

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 27. prosinca 2021.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.

Odluka o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom), objavom na internetskim stranicama, putem poštanskih usluga ili na drugi dokaziv način.