POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

14.01.2022.
Natječaji

Zadnja promjena na stranici 14. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru.
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat raspisala je Poziv na dostavu ponuda.
Predmet nabave je usluga pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2022. godini.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: ELEKTROTEHNIČKE POSLOVNE USLUGE U 2022. GODINI “
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 27. prosinca 2021.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.

Odluka o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom), objavom na internetskim stranicama, putem poštanskih usluga ili na drugi dokaziv način.