NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

21.05.2022.
Natječaji

Na temelju članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16, 18/19 i 34/19) općinski načelnik donosi
 

Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Puntu
 

Poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade u ulici Pod topol 2, daje se u zakup na 5 godina i moguće ga je razgledati u razdoblju od 23. svibnja do 27. svibnja 2022. godine uz prethodnu najavu na broj telefona 051/855-691.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti usluge skrbi za kućne ljubimce (njega, hranjenje, treniranje i sl.) i koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Natječaju. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

„NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR“
 
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Novi put 2
51521 Punat

 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 10 (deseti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 22. svibnja 2022. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 1. lipnja 2022. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
 
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati. Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadrži sve priloge koji se traže po Natječaju.
 
Izbor ponuda obavit će se 2. lipnja 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Punat.