POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA NOGOSTUPA U ULICI I.G. KOVAČIĆA

16.11.2022.
Natječaji

Predmet nabave je usluga izrade idejnog projekta nogostupa u ulici I. G. Kovačevića u Puntu s pribavljanjem lokacijske dozvole.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
 

„PONUDA: IZRADA IDEJNOG PROJEKTA NOGOSTUPA U ULICI I. G. KOVAČEVIĆA U PUNTU“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 14. studenog 2022.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.

 

 Zadnja izmjena na stranici 16.11.2022. objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u prilogu