Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu

13.01.2023.
Obavijesti

Objavljuje se Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) i Potvrda Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 19. prosinca 2022. godine.
 

Plan će biti objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije s datumom 16. siječnja 2023. godine, a stupa na snagu 8 dana od dana objave, odnosno 24. siječnja 2023. godine.

Molimo sve zainteresirane podnositelje zahtjeva za koncesijska odobrenja da obrate pozornost na stupanje na snagu Plana, jer će se svi zahtjevi pristigli prije stupanja na snagu Plana odbaciti kao preuranjeni. 
 
Poveznica: Službene novine Primorsko-goranske županije 2/23
 
VAŽNO!!!!!!
 
Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnosi se na obrascu koji čini sastavni dio ove objave, a uz ispunjeni zahtjev obvezno se prilaže 9,30 € upravnih pristojbi te:
dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik navedenih sredstava),
dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu (samo u slučaju kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodicom/brodom). 
NAPOMENA: Na podneseni zahtjev te na rješenje kojim se odlučuje u upravnom postupku plaća se upravna pristojba u ukupnom iznosu od 9,30 € (zahtjev + rješenje), u državnim biljezima ili uplatom na žiro račun Općine Punat broj HR8724020061836000009, model: HR68, poziv na broj: 5703-OIB, opis plaćanja: upravne pristojbe - koncesijska odobrenja. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi ili državni biljezi prilažu se uz zahtjev za koncesijsko odobrenje.
 
Zahtjev dostavljen u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom (sukladno posebnim propisima), smatrat će se vlastoručno potpisanim. Tako dostavljen zahtjev smatra se podnesenim javnopravnom tijelu u trenutku kad je zabilježen na poslužitelju za slanje poruka. Ako se zahtjev preda elektroničkim putem, a ne sadrži kvalificirani elektronički potpis, takav će se zahtjev smatrati nepotpisanim te će Vijeće takav zahtjev odbaciti sukladno članku 73. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku. Pod dostavom podneska elektroničkim putem podrazumijeva se i dostava elektroničkom poštom (putem e-maila - opcina@punat.hr)
 
Više info o kvalificiranom elektroničkom potpisu: https://www.fina.hr/elektronicki-potpis1.