JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

03.03.2023.
Natječaji

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 4/17), članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 5. ožujka 2023. godine. Ponude koje pristignu 13. ožujka 2023. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
Sve pristigle ponude temeljem ovog natječaja otvorit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja dana 14. ožujka 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Punat.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

«Ponuda za zakup nekretnina po javnom natječaju – NE OTVARATI»
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja
Novi put 2
51521 Punat