E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje 2024. – 2028. godine - Savjetovanje je zatvoreno

29.09.2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje 2024. – 2028. godine uređuju se poslovi redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za  razdoblje 2024. – 2028. godine te izvore sredstava za njihovu realizaciju. Predmetnim Planom propisane su mikrolokacije za navedeno razdoblje.
Temeljem članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) propisano je da Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom provesti javno savjetovanje u skladu s propisom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u trajanju od najmanje 30 dana. Na Plan upravljanja pomorskim dobrom prethodnu suglasnost mora dati javnopravno tijelo nadležno za prostorno planiranje i gradnju. Po provedbi javnog savjetovanja Plan upravljanja pomorskim dobrom za jedinicu lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave te Plan dostavlja jedinici područne (regionalne) samouprave i nadležnoj lučkoj kapetaniji radi davanja suglasnosti.
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s Prijedlogom Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje 2024. – 2028. godine te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13,85/15 i 69/22) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
U prilogu donosimo Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje 2024.-2028. godine te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-Savjetovanju. Za sve dodatne upite možete se obratiti Anamariji Rimay Bjelobabi, pisanim putem na e-mail adresu: anamarija.rimay@punat.hr , telefon: 051/855-689 ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 13. studenog 2023. godine.