E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o porezima Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

         Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
          Na 33. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13. studenoga 2020. godine donesena je Odluka o porezima Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije 38/20), i njezine izmjene i dopune u studenom 2021. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije 29/21).
Člankom 26. Zakona o lokalnim porezima propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.
Do izmjena Zakona o lokalnim porezima porez na kuće za odmor je iznosio 15,00 kuna po m2 površine.
Ovom odlukom predlaže se povećati porez na kuće za odmor na 4,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor, a također i porez na korištenje javnih površina.
Člankom 42. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima propisano je da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine te da stupa na snagu 1. siječnja iduće godine.
          U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezima te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.
Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu natasa.klekovic@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 10. studenog 2023. godine.