Poziv na dostavu ponuda za uređenje Starog toša u Puntu

Predmet Poziva na dostavu ponuda je izvođenje građevinskih radova uređenja Starog toša u Puntu sukladno troškovniku građevinsko obrtničkih radova oznake 39-4.00.13.16.A izrađenog od strane Nenada Kocijana d.i.a. u sklopu izvedbenog projekta uređenja Starog toša u Puntu. Nabava se izvršava u sklopu projekta KRAS'n KRŠ koji se provodi u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Natječaji

PONOVLJENI JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU TRAŽENE UVJETE

Na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18 i 18/18), Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta donosi i objavljuje LISTU podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. LISTA podnositelja - U PRILOGU:

Zadnja promjena na stranici: 13. srpnja 2018. u 14:15 sati.
 

Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - PONIŠTENJE OGLASA

Objavljuje se Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto referent za pisarnicu i pismohranu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat KLASA:112-03/18-01/1, URBROJ:2142-02-03/2-18-1 objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Općine Punat dana 11. lipnja 2018. godine. Odluka - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 11. srpnja 2018. u 07:20 sati.
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - RANG LISTA KANDIDATA

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prijam u službu vježbenika višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat – 1 izvršitelj/ca objavljuje Rang listu kandidata.
Rang lista - U PRILOGU:

Osvježeno 10. srpnja 2018. u 10:00 sati.
 

Natječaji

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), utvrđena je obveza da Upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik je obvezan podnijeti godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

Člankom 39. Zakona o proračunu propisan je način donošenja proračuna te je propisano da se izmjene i dopune proračuna provode po postupku za donošenje proračuna i projekcije. Istim člankom Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine te takav oblik izvještavanja predstavlja zakonsku formu koja se javno objavljuje.

Dokumenti

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14  i 36/15)  i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, donijelo je 1.

Dokumenti

I. izmjena i dopuna Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2018. godini

I. izmjenu i dopunu Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2018. godini donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na svojoj 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine.
Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 19/18.

Dokumenti

Stranice