Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju dijela ostale ulice 28 u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju dijela ostale ulice 28 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: IDEJNI PROJEKT OU28“

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu sukladno priloženom troškovniku i Glavnom projektu uređenja Centralnog trga u Puntu – faze A1 i A2, od kolovoza 2017. g., glavnog projektanta Branko Orlić, dipl. ing. arh., zajedničke oznake 229.

Natječaji

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat

Objavljuje se JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat za radno mjesto:  Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne i opće poslove – 1 izvršitelj. Prijave sa dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT uz naznaku „ZA JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (objava 5. veljače 2018. godine), odnosno zaključno do 13. veljače 2018. godine.

JAVNI POZIV - U PRILOGU:

Prilog: 
Natječaji

Stranice