Pravo na pristup informacijama - Anketa za građane

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) službenik za informiranje:
-obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinaĉnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
-unapređuje naĉin obrade, razvrstavanja, ĉuvanja i objavljivanja informacija koje su sadrţane u sluţbenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
-osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom. 

Novosti

Jeste li ispunili svoje obveze? Kazna za napuštanje životinja do 30 tisuća kuna; rok za kontrolu mikročipiranja pasa 30. 6. 2018.

26. listopada 2017. na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti životinja koji donosi mnoge pozitivne novosti, ali propisuje i rokove za pojedine odredbe, kao i veće kazne za neodgovorne građane. Stoga nastojimo upoznati stanovnike Općine Punat s novostima i obvezama.

Gotovo su udvostručene novčane kazne za osobe koje napuste životinju, kao i one koje ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca, i sada iznose od 15 do 30 tisuća kuna. Odgovornost  je vlasnika osigurati prikladne uvjete za pse i omogućiti im slobodno kretanje.

Prilog: 
Novosti

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

Objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (1 izvršitelj/izvršiteljica), za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam vježbenika u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od d

Natječaji

PROGRAM MJERA za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Punat

PROGRAM MJERA za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 6. i 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“  broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18) na ­­12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine. Program mjera objavljen je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 18/18.

Dokumenti

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA 30% DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2017. GODINI

Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2017. godini donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 8/18), na 12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine. 

Dokumenti

Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne Novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) na 12. sjednici održanoj 6.

Dokumenti

Stranice