E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o porezima Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

         Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Punat - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

        Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru - Savjetovanje je zatvoreno

09.10.2023.

                Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

06.10.2023.

        Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/22-02/11, URBROJ: 2170-31-02/1-23-7 od 29. rujna 2023. godine  i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 943-01/20-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-22 od 3. listopada 2023. godine općinski načelnik raspisuje
 

 

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat
 

Prilog: 
Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Proračuna Općine Punat za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

05.10.2023.

               Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje 2024. – 2028. godine - Savjetovanje je zatvoreno

29.09.2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje 2024. – 2028. godine uređuju se poslovi redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za  razdoblje 2024. – 2028. godine te izvore sredstava za njihovu realizaciju. Predmetnim Planom propisane su mikrolokacije za navedeno razdoblje.

Stranice