OBRAZLOŽENJE

​Temeljem članka 108. Zakona o proračunu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
- Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima;

Dokumenti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15 ) članka 32. Statuta Općine Punat ( „Službene novine PGŽ“  25/09, 35/09 i 13/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/2013 ) na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2017.godine.

Dokumenti

2. DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

2. dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) na 4. sjednici održanoj dana 15. rujna 2017. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 25/17 .

Dokumenti

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 30. sjednici održanoj dana 7. travnja 2017. godine.

Dokumenti

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) na 27. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016.godine.

Dokumenti

1. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

1. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13  147/14 i 36/15)  i članka 32.

Dokumenti

Stranice