1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko-goranske županije" 25/09,35/09 i 13/13), na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine.

Dokumenti

1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko – goranske županije" 25/09, 35/09 i 13/13), na 30.sjednici održanoj 7. travnja 2017.godine.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

Proračun je opći akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave . Temeljni propis kojim se uređuju proračunski procesi i odnosi između institucija unutar proračuna je Zakon o proračunu. Osnove za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova korisnika propisane su Zakonom o proračunu i drugim podzakonskim propisma.

Dokumenti

Stranice