Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Nakon provedenog natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent-prometni i komunalni redar u JUO Općine Punat nije izvršen izbor kandidata, stoga je donesena Odluka o poništenju natječaja KLASA: 112-02/18-01/1, URBROJ: 2142-02-03/2-18-13 od 13. ožujka 2018. godine.
Zadnja izmjena na stranici: 27. ožujka 2018. godine u 07:02 sati.

Natječaji

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Uređenje okoliša zgrade osnovne škole u Puntu“

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Uređenje okoliša zgrade osnovne škole u Puntu“.
 

Dokumenti

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA SPORTAŠA OTOKA KRKA 2017. GODINE

Općina Malinska-Dubašnica raspisala je Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2017. godinu. Prijedlozi se zaprimaju na adresu Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 5151I Malinska, uz naznaku: ,,Za sportaša godine otoka Krka za 2017. godinu" ili putem e-maila na adresu zoran.ljutic@malinska.hr uz naslov ,,za sportaša godine otoka Krka za 2017. godinu" do zaključno 15. ožujka 2018.

Natječaji

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu

Ponavlja se postupak prikupljanja ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: CENTRALNI TRG“
 

Natječaji

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 18. veljače 2018. godine. Ponude koje pristignu 5. ožujka 2018. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Natječaji

Stranice