Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat

27.02.2019.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat raspisuje JAVNI  POZIV za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat. Općina Punat poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat za razdoblje od 25. ožujka do 14. lipnja 2019.

Natječaji

E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o najmu stanova/ E-savjetovanje je zaključeno

25.02.2019.

Člankom 51. Zakona o najmu stanova propisano je da su općine i gradovi dužni za svoje stanove propisati uvjete i mjerila za davanje u najam tih stanova, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona.  Općina Punat raspolaže s malo stanova, koje koriste zaštićeni najmoprimci. Za jedan stan stekla se mogućnost davanja u najam, a Općina nema akt kojim su propisani kriteriji i mjerila za davanje stana u najam.

Poziv na dostavu ponuda za dobavu i postavu LED markera u Ulici Obala u Puntu

20.02.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za dobavu i postavu LED markera u Ulici Obala u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: LED MARKERI“.

Natječaji

OTVORENI PODACI - DIMNJAČARSKE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

19.02.2019.

Sadržaj: OTVORENI PODACI - DIMNJAČARSKE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT informira vas o cijenama dimnjačarskih usluga na području Općine Punat te općim uvjetima obavljanja dimnjačarskih poslova koje na području Općine Punat obavlja koncesionar TD "Dimopromet" d.o.o. Zagreb, Hrastin prilaz 2.

Zadnja izmjena na stranici 19. veljače 2019. godine.

Dokumenti

E-svjetovanje - prethodno savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Uređenje dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu“

15.02.2019.

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Uređenje dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu“.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi analizu tržišta i prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Poziv na dostavu ponuda za izradu potpornih zidova u Rapskoj ulici u Puntu

15.02.2019.

Objavljuje se Poziv za dostavu ponuda za izradu potpornih zidova u Rapskoj ulici u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID U RASPSKOJ ULICI“.

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u dijelu naselja Punat

15.02.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u dijelu naselja Punat u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta prema stvarnom stanju na terenu sa upisom u katastarski plan, katastarski operat i zemljišnu knjigu. Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA: Nerazvrstane ceste“, najkasnije do 25. veljače 2019. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

U prilogu se nalaze tekst poziva i popratna dokumentacija:
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju ostale ulice 48 i ostale ulice 49 u Puntu

15.02.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju ostale ulice 48 i ostale ulice 49 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: IDEJNI PROJEKT OU48 i OU49“ 

Natječaji

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE PUNAT ZA 2018.GODINU

15.02.2019.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Financijski i konsolidirani financijski izvještaji za 2018.  godinu - U PRILOGU:

Dokumenti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto Voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje - PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

07.02.2019.

Po provedenom postupku natječaja i provjere znanja i sposobnosti kandidata, u službu na radno mjesto voditeljice Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje u JUO Općine Punat primljena je kandidatkinja Jasna Bušljeta iz Krka.
 


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje, na neodređeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. 
U “Narodnim novinama” broj 6/19 od dana 18. siječnja 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, voditelj/ice Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 15.2. (petak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

DETALJI POZIVA U PRILOGU I NA OGLASNOJ PLOČI

Zadnja izmjena na stranici 7. veljače 2019. godine u 10:00 sati.

Natječaji

Stranice