OBAVIJEST TVRTKE DIMO-PROMET (DIMNJAČAR) ZA STANOVNIŠTVO OPĆINE PUNAT

19.03.2020.
Obavijesti

Novo! Usklađeno s mjerama u cilju zaštite zaraze i širenja koronavirusa u Republici Hrvatskoj: Kako bi ispoštivali mjere sprečavanja širenja korona virusa, a u želji da ne prekinemo poslovanje te vam ostanemo na usluzi, DIMO-PROMET uvodi novi režim rada. Narudžbe se primaju isključivo telefonskim pozivima ili elektronskim putem na dimopromet@gmail.com  ili dimopromet@dimopromet.hr. Do daljnjeg nije dozvoljen ulazak u prostorije "DIMO-PROMET" d.o.o.. Isporuke, odnosno dimnjačarske usluge najavljuje se min 1 dan unaprijed, a obavlja se u roku 24 h od Vašeg tlefonskog kontakta.
Ovisno o razvoju događaja, tj. novih vladinih restrikcijskih mjera obavijestiti ćemo vas o promjenama u poslovanju naše firme.


Poštovani mještani Punta i Stare Baške, u nastavku Vam dostavljamo Obavijest zaprimljenu od tvrtke "Dimopromet" d.o.o. - korisnika koncesije za dimnjačarsku službu na području Općine Punat, kako slijedi:

"Na osnovu potpisanog Ugovora o obavljanju dimnjačarskih usluga na području Općine PUNAT dostavljamo naše kontakt telefone za obavljanje dimnjačarskih poslova:fiksni brojevi 01 660-4143,Gosp.Boris, 01 660-1454 Gosp.Denis mobiteli: 098 981-6277 gosp.Boris Marijetić organizator dimnjačarskih poslova; 099 601-0611 gosp.Denis Bajrektarević voditelj dimnjačarskih poslova; 098 981-6266 gosp.Hajder Braco ovlašteni područni dimnjačar;  098 981 6255 gosp. Ljuban Vladić
 
Ovim putem Vas obavještavamo kako je na temelju Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području  Općine PUNAT( Odluci o dimnjačarskim poslovima, Službene novine Primorsko goranske županije broj 7/97 i 25/09),  tvrtka „DIMO-PROMET“d.o.o. dobila koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine PUNAT. Sukladno Odluci, čl. 26 i čl. 27.u svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Koncesionar obvezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja. Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, predtlačni kotlovi za centralna grijanja, industrijski izmjenjivaći topline i termoenergetski kotlovi a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara).
Skreće se pažnja da su dimnjačarski poslovi komunalni poslovi i obveza prema  Zakonu o  komunalnom gospodarstvu, te DIMO-PROMET d.o.o. ne sklapa  posebno ugovore niti traži  narudžbu od fizičkih, pravnih subjekata, podružnicama i ovisnim društvima  na području na kojem  se obavlja predmetna koncesijska djelatnost sukladno ugovoru. 
Ovlašteni dimnjačar u obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova: redovito pregledava dimovodne objekte i uređaje za loženje zbog sprječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom; kontrolira i čisti dimovodne objekte; kontrolira povrat dimnih plinova kod plinskih trošila; čisti uređaje za loženje (kotlove, kamine, peći), kontrolira uređaje za loženje i ispituje emisije plinova.
Dimnjačarski poslovi obavljaju se u skladu s rokovima iz Odluke. Vlasnik ili korisnik stambenog, poslovnog  ili drugog objekta dužan se koristiti uslugama ovlaštenog dimnjačara. Korisnik usluga dužan je omogućiti redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje u dimovodnim  objektima i uređaja za loženje.Pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za dimnjačara, neovisno o stambenoj,  odnosno poslovnoj jedinici. Sukladno Odluci i zakonskim propisima Republike Hrvatske,te Zakonu o zaštiti od požara Br,92/10 i pravilima struke, te pripadajućeg cjenika tvrtka DIMO-PROMET d.o.o. je jedina  ovlaštena za obavljanje poslova koji spadaju u djelokrug dimnjačarskih poslova,a to su : 
1. Obavezna redovita kontrola dimovodnih uređaja za za loženje s izdavanjem izvješća o pregledu (Odluke) za nadležna tjela inspaekcija pri MUP-u i komunalno redarstvo.  i JVP
2. Čišćenje dimnjaka bez obzira na vrstu goriva 
3. Obavezna kontrola dimnjaka s izdavanjem nalaza o ispitivanju sukladno Odluci) za nadležna tjela inspaekcija pri MUP-u koji se kao potreban dokaz i dokumentacija o održavanju i ispravnosti dimnjaka i ložišta, te se  izdaju kao dokaz  o ispravnosti radi inspakcijskog nadzora od strane MUP-a /MTU/ Nalaz se izdaje po dimnjaku i ložištu. 
4. Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka s nalogom ili izvješćem sukladno pravilima dimnjačarske struke.
6. Kontrola i strojno čišćenje svih vrata ložišta bez obzirana vrstu goriva
7. Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza  DSN 2,  potvrde o ispravnosti ložišta na temelju /MTU/Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38  i ostalih potreba u tvrtkama i ustanovama sukladno zakonu i zaštiti od požara
8. Kontrolna mjerenja analizatorom dimnih plinova plinova sa izdavanjem izvješća o analizi                                               

Dimnjačarski poslovi za dimovodne objekte koji se koriste i izvan ogrjevne sezone ili se koriste tijekom cijele godine (proizvodni, turistički i ostali gospod.objekti, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove i sl.): redovita kontrola obvezno se provodi najmanje četiri (4) puta godišnje (kvartalno) dok se čišćenje obavlja po potrebi, a najmanje dva (2) puta godišnje sukladno Odluci o dimnjačarskim poslovima.
Kotlovska postrojenja i pripadajući dimovodni objekti koji se upotrebljavaju i koriste za grijanje i pripremu sanitarne vode (svaka 3 mjeseca) 

O eventualnom onemogućavanju izvršenja dimnjačarskih usluga  dužni smo izvijestiti nadležne službe : MUP – Inspektorat zaštite od požara, građevinsku inspekciju, komunalno redarstvo, vlasnika - korisnika dimovodnih i ložišnih uređaja                                                                                                                    
DIMO-PROMET“d.o.o.ZAGREB : direktor : Mensur Bajrektarević majstor dimnjačar"

DOKUMENTACIJA - U PRILOGU: