Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

18.04.2020.
Natječaji

Objavljuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat. Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: ½ dijela z.č. 3696/179, voćnjak površine 196m2, upisana u zk.ul. 1825 k.o. Punat; z.č. 5087/3, pašnjak površine 672m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat; z.č. 4917, pašnjak površine 263m2, upisana u zk.ul. 1271 k.o. Punat (prema geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije stvarna površina nekretnine iznosi 288m2 te je predmet prodaje površina od 97m2 koja se nalazi izvan ceste sukladno geodetskom situacijskom nacrtu koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat).
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2,  51521 Punat
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 19. travnja 2020. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 27. travnja 2020. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
 
Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 28. travnja 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat.

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Tekst natječaja i geodetski situacijski nacrt - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 29. svibnja 2020. godine u 9:10 sati objavom Odluka o izboru najbolje ponude.