NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Punat

19.05.2020.
Natječaji

se natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Punat na lokaciji Punat, stara zgrada "Kvarnera" (dio z.č. 9099 k.o. Punat i dio z.č. 9136/1 k.o. Punat) radi izgradnje poslovne jednofunkcionalne građevine ugostiteljsko-turističke namjene- restorana. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za osnivanje prava građenja, Novi put 2, 51521 Punat.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 19. svibnja_2020. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 18. lipnja 2020. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 19. lipnja 2020. godina u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, uz uvjet predočenja ovlasti ili punomoći i dokumenta za provjeru osobnog identiteta.

Tekst natječaja, fotografije i grafički prilozi - U PRILOGU: