E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova u 2024. godini - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

            Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
            Sukladno članku 132. stavku 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.  Stavak 2. istog članka propisuje da se odluka ne odnosi na:1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, 3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.
            Ovom odlukom predlaže se zabrana izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine na području Općine Punat u zonama koje su definirane Prostornim planom uređenja Općine Punat (UPU1, UPU2, UPU3, UPU4, UPU6, UPU8, UPU9 i  ostala područja koja su udaljena manje od 100 metara od granica područja zona iz prethodnih točaka) i to u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2024. godine, u vremenu od 0,00 do 24,00 sata. Ovom Odlukom predlaže se dopustiti privremeno izvođenje nužnih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi.
            U prilogu Vam donosimo Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.
            Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti Anamarija Rimay Bjelobaba, mag.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove, pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: anamarija.rimay@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 09. studenog 2023. godine.

Hvala na sudjelovanju!