Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju ostale ulice 49 s parkiralištem i kolno pješačkog prilaza 28 u Puntu

27.07.2020.
Natječaji

Predmet Poziva na dostavu ponuda je pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju ostale ulice 49 (s parkiralištem) i kolno pješačkog prilaza 28 u Puntu, ukupne dužine cca 325m' (izvod iz UPU-a u privitku). Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: IDEJNI PROJEKT OU49 i KPP28“
 

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 10. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i biti će neotvorene vraćene ponuditelju.
Tekst poziva i grafički prilog - U PRILOGU: