POZIV NA DOSTAVU PONUDA

27.11.2020.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izradu kameno betonskih potpornih zidova i betonskog stubišta na plaži u Staroj Baški, sukladno priloženoj projektnoj dokumentaciji i troškovnicima. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZIDOVI NA PLAŽI U STAROJ BAŠKI“.  
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 2. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.
 
Detalji poziva i troškovnik - U PRILOGU:
Zadnja izmjena na stranici 7. prosinca 2020. godine objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude