POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RASVJETNIH TIJELA I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU PUNTA I STARE BAŠKE

26.01.2021.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za nabavu rasvjetnih tijela i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na području Punta i Stare Baške, sukladno priloženoj dokumentaciji. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ZA NABAVU RASVJETNIH TIJELA I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU PUNTA I STARE BAŠKE.
.  
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 1. veljače 2021. godine do 12:00 sati.
 
Detalji poziva - U PRILOGU:


Zadnja objava na web stranici 8.2.2021. godine objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u prilogu