JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

18.04.2021.
Natječaji

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat:
 
z.č. 344/24, stepenište površine 14 m², upisana u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška (novonastala čestica od k.č. 344/15, dvorište površine 93 m2, upisana u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška, a koja će nastati po provedi geodetskog elaborata, sukladno skici koja je sastavni dio ovog Natječaja). Predmetna nekretnina sukladno UPU 9 – građevinsko područje naselja N2-Stara Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/16) smještena je u području oznake M-P, zona mješovite namjene.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.
Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 18. ožujka 2021. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 26. travnja 2021. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 27. travnja 2021. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat.
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
Tekst natječaja sa priloženom dokumentacijom - U PRILOGU: