JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

30.04.2021.
Natječaji

Objavljuje se Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «NE OTVARATI- za natječaj javnih površina» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 29 (dvadesetdevet) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 31. svibnja 2021. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 2. svibnja 2021. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat. Ponude koje pristignu 31. svibnja 2021. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima. Nepotpune, neodređene i nepravovremene ponude, kao i ponude kojima je iznos zakupnine manji od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.